Rælingen FK

Turneringsreglement 2018

Turneringsreglement 2018

Rælingen-cup 2018

Rælingen-cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet.

Reglementet er utarbeidet etter modell fra Norway Cup og er i grove trekk i samsvar med det anbefalte forslag fra NFF til ”Konkurranseklasser og aldersbestemmelser i cuper og turneringer med deltakende lag fra flere kretser”.

Klassene spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler for barnefotball.

JURY Turneringens jury består av tre medlemmer. Juryens sammensetning:

1. Sven Kristian Hartvig, sekretariat
2. Repr. for gjestende lag
3. Repr. for gjestende lag
 

Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes. Turneringsreglementet er delt opp i tre kapitler:
Kapittel 1 Kampreglement
Kapittel 2 Konkurranse- og sanksjonsreglement
Kapittel 3 Reglement for spilleberettigelse

Kapittel 1 - KAMPREGLEMENT

§1-1 Aldersklasser

9’er fotball G/J 13 år:  
Klasse G/J13 år: Gutter/Jenter født etter 1.1.2005.
Klasse G/J12 år: Gutter/Jenter født etter 1.1.2006.

7’er fotball G/J 10-11 år: 
Klasse G/J 11 år: Gutter/Jenter født etter 1.1.2007.
Klasse G/J10 år: Gutter/Jenter født etter 1.1.2008.

5’er fotball G/J 7-9 år:
Klasse G/J 9 år: Gutter/Jenter født etter 1.1.2009.
Klasse G/J 8 år: Gutter/Jenter født etter 1.1.2010.
Klasse G/J 7 år: Gutter/Jenter født etter 1.1.2011.

3’er fotball G/J 6 år:
Klasse G/J 6 år: Gutter/Jenter født etter 1.1.2012.
 

§ 1-2     Spilletider Alle klasser (bortsett fra 3’er):
Kampene blåses i gang og avsluttes fra sekretariatet. Det er avsatt 27 minutter til hver kamp (10 min for 3’er fotball) og hovedregelen (som skal følges i klasse J/G 13) er at det spilles 1 x 27 minutter uten pause. Om begge lagledere er enige, kan det avvikles en eller flere pauser i løpet av kampen, dette avtales med dommer for hver enkelt kamp. Hjemmelaget starter med avspark.

§ 1-3     Ballen: Det benyttes ballstørrelse nr. 3 og 4.  I klassene under 10 år anbefales 3’er ball. Øvrige klasser 4’er ball. Bruk av feil ballstørrelse er ikke protestgrunnlag. Hjemmelaget i kampen skal stille med godkjent kampball.

§ 1-4     Banehalvdel Lagene stiller på den banehalvdelen som dommeren bestemmer.

§ 1-5     Drakter  Bortelaget skal skifte drakter eller bruke overtrekkstrøyer dersom dommeren mener draktene er for like.

§ 1-6     Spillernes utstyr Samtlige spillere skal bruke leggskinn/leggbeskytter. Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart. Manglende bruk av leggskinn er ikke protestgrunnlag.

§ 1-7     Frammøte Alle lag plikter å stille ferdig skiftet ved den bane hvor deres kamp spilles senest 5 min før kampen skal begynne. Lag som ikke møter til fastsatt kamptid, uten særlig grunn, taper kampen på ”walk-over” i konkurranseklassene, i klassene 6-12 år vil kamptiden avkortes slik at kampen blåses av 27 minutter etter at den skulle ha starte. Se for øvrig avsnittet ”Spillesystemer”. Det er juryen som til enhver tid tar standpunkt til hva som er ”særlig grunn” ved manglende frammøte.

§ 1-8     Spilleplan Kampene spilles på Marikollen idrettsspark.  Kampene vil hovedsakelig bli spilt på kunstgress, ved stor påmelding kan gressbaner tas i bruk.

§ 1-9     Forbehold om vær m.v. Dersom vær- og baneforhold ikke tillater planlagt bruk av spillebanene, forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan, eventuelt foreta en fullstendig avlysning av turneringen.

Arrangøren forbeholder seg retten til å endre turneringsreglementet dersom det skulle bli nødvendig.

Flytting av kamper til reservebaner andre steder kan være aktuelt. Lagene plikter selv å holde seg orientert om endringer i spilleplanen. Alle klubber må på forhånd ha oppnevnt en kontaktperson som til enhver tid kan motta beskjed om endringene.

§ 1-10   Spillesystemer og premiering i treer, femmer og sjuer . Lagene blir inndelt i puljer på fire til seks lag. Hvert lag spiller minimum tre kamper. Alle spillere får personlig premie etter siste kamp, spillere som deltar på flere lag får kun en premie.

§ 1-11   Turneringsreglement for klassene G/J12 og yngre: Lagene deles inn i puljer, og hvert lag spiller minimum 3 kamper. Turneringsreglementets innledende del gjelder, dog med følgende tilføyelser og unntak:

Det er et overordnet mål for all dømming i disse klassene at dommeren skal betrakte fotball som en lek for spillerne. Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet, men sørge for at alle spillerne behandles likt. Dommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil.

Lagene spiller etter Norges Fotballforbunds spilleregler for barnefotball.

§ 1-11.1   Ekstra spiller i treer, femmer og sjuer
Når differensen i en kamp blir fire mål, kan det laget som ligger under sette inn en ekstra utespiller. Dersom differansen reduseres til tre mål, går man tilbake til like mange spillere. Det kan ikke settes inn mer enn en ekstra spiller selv om differansen blir mer enn fire mål.

§ 1-11.2   Pressfri sone, femmer og sjuer
Pressfrie soner er trener/leders ansvar at overholdes. I femmer er den pressfrie sonen fra midtbanen til keeper som skal sette i gang spillet. I sjuer er den pressfrie sonen fra midt på motstanderens banehalvdel til keeper som skal sett i gang spillet.

§ 1-11.3   Målspark og frigjøring av ball etter redning femmer
Det er ikke lov å kaste eller spille ballen over midtlinjen ved målspark, eller når keeperen skal frigjøre ballen etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes frispark til motparten fra der ballen passerer midtlinjen.

§ 1-11.4   Målspark og frigjøring av ball etter redning sjuer
Det er ikke lov å kaste eller spille ballen over midtlinjen ved målspark. Hvis dette skjer skal det dømmes frispark til motparten fra der ballen passerer midtlinjen.
NB! I sjuerfotball kan keeper etter redning kaste/sparke ballen over midtlinjen.

§ 1-12   Spillesystemer og premiering i klassene J13 og G13: 
Lagene blir inndelt i puljer på 3 - 6 lag. Disse spiller enkel serie. Rekkefølgen innen hver pulje avgjøres på følgende måte:
A) Lagenes rekkefølge bestemmes av poengtallet, 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.

Står 2 eller flere lag likt i poeng, avgjøres rekkefølgen av:
B) Målforskjellen: Det vil si forskjellen mellom scorede og innslupne mål.

Står fremdeles flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av:
C) Antall scorede mål: Det lag som har scoret flest mål går foran.

Står fremdeles flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av:
D) Resultat av innbyrdes oppgjør

E) Står fremdeles flere lag likt blir dette avgjort ved loddtrekning

De 2 beste lagene i hver pulje går videre til semifinale. Det avvikles finale og bronse-finale. Det utdeles lagpokal til deltakere i finalene. Øvrige lag premieres ikke.

§ 1-13   Uavgjorte kamper i sluttspill/finaler i klasse J13 og G13
Ved uavgjorte kamper i sluttspillet skal kampresultatet avgjøres ved straffesparkkonkurranse. Straffesparkkonkurransen avvikles på oppvarmingsfeltet etter kampen med en representant fra juryen tilstede. Straffesparkene tas enten 8 meter fra mållinjen og sjuermål benyttes, eller 11 meter fra mållinjen når 11er mål benyttes. Det er turneringsledelsen som avgjør hvilken avstand/mål som benyttes.

Kapittel 2 – KONKURRANSE- OG SANKSJONSREGLEMENT

§ 2-1     Protester NFFs kampreglement § 14 gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg:

§ 2-1.1 Tidsfrist Eventuelle protester skal leveres skriftlig i sekretariatet av lagleder, senest 30 min. etter at kampen er ferdigspilt. For kamper spilt på de arenaer utenfor Marikollen kan protesten leveres senest 45 min etter at kampen er ferdigspilt.

§ 2-1.2 Varsling Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område.

§ 2-1.3 Protest på alder Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.

§ 2-1.4 Protestgebyr Når protesten leveres, skal det betales et gebyr på 500 kroner. Gebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig.

§ 2-2     Utvisning NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg:

§ 2-2.1 Utmåling av karantene Det er opp til juryen å fastsette sanksjon etter en utvisning. Straffen fastsettes i samsvar med retningslinjer fra Norges Fotballforbunds styre. Avgjørelsen fra juryen er endelig.

Dersom spilleren har begått en forseelse som innebærer utelukkelse fra to eller flere kamper, vil spilleren/klubben få skriftlig varsel.

§ 2-2.2 Forklaringsrett Utviste spillere har rett til å gi juryen skriftlig forklaring i forbindelse med utvisning. Slik forklaring skal være juryen/sekretariatet i hende senest to timer etter kampslutt.

§ 2-2.3 En kamps karantene Dersom spiller blir utvist på grunn av en overtredelse som etter Forbundsstyrets retningslinjer medfører én kamps karantene, skal spilleren sone i neste kamp. Hvis utvisningen gis i siste kamp i turneringen, slipper spilleren karantene.

§ 2-2.4 Flere kampers karantene Dersom spiller blir utvist på grunn av en overtredelse som etter Forbundsstyrets retningslinjer medfører mer enn én kamps karantene, skal samtlige kamper sones i turneringen. De kamper som ikke kan sones i turneringen kan overføres til førstkommende obligatoriske kamper. Turneringsjuryen vil informere den krets klubben tilhører om overtredelsen og karantene som ikke er sonet i turneringen umiddelbart etter at laget er ute av turneringen. Det er opp til tilhørende krets å avgjøre videre sanksjoner.

§ 2-3     Advarsel - gult kort NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg:

§ 2-3.1 Karantene Spillere som er tildelt to advarsler skal automatisk stå over lagets neste kamp. Deretter skal spilleren stå over en kamp for hver advarsel som tildeles.

§ 2-3.2 Lagleders ansvar Lagledelsen og spilleren plikter uavhengig av hverandre å påse at karantenebestemmelsene følges ved tildeling av advarsel.

§ 2-3.3 Klassene J/G12 og yngre: I disse klassene benyttes ikke advarsel. I disse klassene skal dommeren veilede spillerne dersom det er begått forseelser som normalt betinger en advarsel.

§ 2-3.4 Umiddelbar soning for gult kort (Klassene J/G 13) Spillere som tildeles gult kort skal umiddelbart sone 3 minutters utvisning (i motsetning til 5 minutter i NFF reglement). Øvrig ordlyd i NFFs reglement er uendret.

§ 2-4     Opptreden til supportere, klubber/lag, trenere, ledere og utøvere

§ 2-4.1 Upassende opptreden fra ledere m.v. Dommere skal rapportere til juryen åpenbart upassende opptreden fra en klubb/lag, supportere, trenere og ledere i og i tilknytning til kamper.

Det er lagledelsens ansvar å sørge for at alle som er tilknyttet klubben/laget, også supportere/foreldre, ikke opptrer på en måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse. Klubber og lag kan i samsvar med NFFs lover bli ilagt sanksjoner av turneringens jury for overtredelser av turneringens egne bestemmelser. Rælingen FK er en Fair Play klubb og oppfordrer til at foreldrevettreglene fra NFF etterfølges.

Rælingen FK og LillestrømBanken-cup legger spesielt vekt på oppførsel overfor dommere i turneringen.

§ 2-4.2 Upassende opptreden fra utøvere Juryen kan ilegge sanksjoner til utøvere som utenfor dommerens myndighetsområde opptrer på måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse.

§ 2-4.3 Upassende opptreden Opptreden som anses som åpenbart upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse er når spillere, dommere, lagledere og supportere verbalt eller på andre måter opptrer slik at andre spillere, dommere, lagledere eller publikum blir utsatt for fornærmende oppførsel.

§ 2-4.4 Saksbehandling Juryen vil søke å innhente forklaring fra de involverte parter og klubbene pålegges å møte for juryen etter innkalling. Dersom de unnlater å møte vil dette bli brukt mot dem ved avgjørelsen av skyldspørsmålet og straffeutmålingen.

Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.

§ 2-4.5 Anmeldelse til NFF Grove overtredelser på lov og reglement blir av juryen anmeldt til Norges Fotballforbund for behandling og avgjørelse.

§ 2-4.6 Suspensjon Finner juryen det påkrevet, kan den straks etter at anmeldelse er inngitt suspendere den det er tale om å ilegge sanksjoner. Suspensjon skal meddeles anmeldte snarest og kan ikke ankes.

§ 2-5     Bortvist trener/leder NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg:

§ 2-5.1 Automatisk utelukkelse Trenere og ledere som av dommeren blir bortvist fra spillebanens nærområde eller fra lagledelsens område under kamp, mister retten til å lede laget resten av kampen, og er utelukket fra neste kamp i turneringen for samme lag, med mindre ikke annen underretning foreligger fra juryen.

§ 2-5.2 Utelukkelse i flere kamper Dersom utelukkelsen gir to eller flere kampers utelukkelse, er trener/leder utelukket fra å ha en funksjon på alle lag inntil sanksjonen er sonet. Slike sanksjoner blir meddelt skriftlig.

§ 2-5.3 Forklaringsrett Bortvist trener/leder oppfordres til å gi skriftlig forklaring til juryen etter bortvisning, senest to timer etter at kampen er avsluttet. Dersom slik forklaring ikke foreligger, vil juryens avgjørelse basere seg på dommerens rapport.

§ 2-6 Virkningen av uteblivelse eller å trekke seg fra kamp Lag som ikke møter til kamp uten gyldig grunn regnes for å ha tapt kampen med resultat 3-0. Dersom særlige grunner taler for det kan det lag som ikke møter til kamp utelukkes og lagets resultater annulleres. Det er juryen som til enhver tid avgjør hva som er særlig grunn.

Et lag som trekker seg fra en allerede påbegynt kamp, behandles på samme måte som om laget ikke har møtt.

KAPITTEL 3 – REGLEMENT FOR SPILLEBERETTIGELSE

§ 3-1     Generelt 
En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer og etter Rælingen cups aldersbestemmelser.

For klubber som stiller flere lag i en klasse kan inntil to spillere pr. lag overføres til et annet lag, under forutsetning om at spillerne ikke er overårige. Aldersbestemmelser må overholdes. Unntak fra denne reglen gis for overårige spillere som er registrert som permanent tilhørende et yngre lag (dette må dokumenteres skriftlig på forhånd). På laglisten skal spilleren oppføres på begge aktuelle lag i aktuell klasse.

§ 3-2     Sammensatte lag Sammensatte lag må ha dispensasjon/tillatelse fra krets eller NFF gitt før sesongstart.

§ 3-3     Dokumentasjon for alder Samtlige spillere må dokumentere sin alder. Det er til enhver tid juryen som avgjør hva som er tilfredsstillende dokumentasjon. Det kan bli foretatt stikkprøver under turneringen av alder og spilleberettigelse.

§ 3-4     Laglister Alle lag skal i god tid før første kamp levere liste med oversikt over spillere laget benytter i turneringen. Laglistene skal inneholde navn, fødselsdato og fødselsår på spillerne og kan ikke inneholde mer enn 14 spillere uten samtykke fra juryen før turneringen starter. En spiller er ikke spilleberettiget før vedkommende står oppført på laglisten.  På hver lagliste skal mobiltelefon til ansvarlig lagleder føres opp.

§ 3-5     Bruk av ikke spilleberettiget spiller Samtlige spillere må være spilleberettiget etter NFFs lover og regler for den klubb eller det lag vedkommende spiller deltar på. Dersom en klubb eller et lag bruker en spiller som ikke er spilleberettiget, taper det lag som har brukt en ikke spilleberettiget spiller kampen. I tillegg kan juryen ilegge sanksjoner.

Laglederne må forsikre seg om at spillerne som deltar på laget ikke er registrert som spilleberettiget for annen klubb.

§ 3-6     Bruk av overårige

§ 3-6.1 Formål Bruk av overårige og bruk av spillere med dispensasjon er ment for å gi den enkelte spiller som, i den lokale serie deltar på laget, et sportslig tilbud også i LillestrømBanken-cup.

§ 3-6.2 Overårig Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel i henhold til aldersinndelingen i Rælingencup, uten juryens godkjennelse.

§ 3-6.3 Forbud å delta i egen aldersklasse Overårig spiller kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse i turneringen.

§ 3-6.4 Antall overårige
I klassene med 7 spillere på banen, er det tillatt å ha med to overårige på laget. En av disse kan være på banen til enhver tid.

I klasser med 5 spillere på banen vil overårige kunne tillattes etter forhåndsgodkjenning av turneringsledelsen.

§ 3-6.5 Dispensasjon på sosialmedisinsk grunnlag Et lag har i tillegg til bruk av overårige adgang til å benytte spillere som har dispensasjon på sosialmedisinske grunner gitt av kretsen innenfor den fastsatte tidsfrist før sesongstart. Eventuell dispensasjon skal vedlegges laglisten.

§ 3-6.6 Fremvisning av spillere/dispensasjon Lagledere skal før kampen orientere motstanderen om eventuelle overårige spillere, og vise hvem disse er. Manglende ”fremvisning” av spillerne før kamp er ikke protestgrunnlag.

Eventuelle dispensasjoner etter § 3-6.5 skal fremlegges for motstanderens lagledelse før kamp.

§ 3-7     Flytting av lag Juryen kan flytte et lag til en annen klasse dersom sportslige hensyn tilsier dette.

 

 

    Rælingen Fotballklubb
Postboks 1, 2025 Fjerdingby
Kontonummer: 1286.50.10115
Org nr 974 815 028

dagligleder@rfk.no
www.rfk.no

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift